Titelbeeld adviesoudewapens.nl
Specialismen

Jan Piet Puype is onafhankelijk adviseur en auteur historische wapens en historische schepen (met als specialismen: westerse maritieme blanke wapens, met name ponjaards, geschut ter zee tot 1850, met name affuiten, het kanontakel en andere toebehoren, en tactiek met zeilende oorlogsschepen).

Hij heeft tevens een hoog kennisniveau over andere soorten blanke wapens, historisch geschut in het algemeen, vroegere militaire vliegtuigen, handvuurwapens, harnassen, scheepsmodellen (oude schepen tot 1850), westerse infanterie- en ruitertactiek in de vroegmoderne tijd, vestingwerken, militaire en maritieme gereedschappen, scheepstypen, zeeoorlogen tot 1950, marine-uniformen 1750-1950 (met name Nederlandse).

Meer over de achtergronden van J.P. Puype, zie de biografie- pagina op deze site.

Nederlandse oorlogskotter ca. 1780. Authentiek scheepsmodel van ca. 1780 in het Nederlands Scheepvaartmuseum (Inv.nr. H.94) (tekening © J.P. Puype,1969)

Expertise

Jan Piet Puype 

(1) kan collectiebeschrijvingen van wapens en aanverwante objecten maken;

(2) kan als volleerd bibliothecaris verantwoorde titelbeschrijvingen opstellen inclusief die van boeken uit de 17e en 16e eeuw en van incunabelen en post-incunabelen (de allervroegste gedrukte boeken, van vóór 1500 resp. van 1500 tot 1530);

(3) verzorgt vertalingen van wapenhistorische termen zowel in als uit het Engels en Duits;

(4) kan definities en/of scope notes over hetzelfde onderwerp verzorgen;

(5) identificeert en beoordeelt iconografische (schilderijen, prenten, tekeningen) en anderszins beeldende bronnen (sculpturen, foto’s, films etc.)  op wapenhistorisch en maritiemhistorisch gebied, of aspecten daarvan;  

(6) kan adviseren over verschijningsvorm (kleding, uitrustingsstukken enz.), taalgebruik en aanverwante tijdgebonden verschijnselen in teksten, zowel gesproken in als gedrukt / geschreven voor, films, toneelstukken en andere opvoeringen b.v. re-enactments; 

Zogenaamde “platen” (harnas-van-platen),  ca. 1350, vroegste vorm van middeleeuws platenharnas, opgegraven in 2007 in Duitsland. De afhangende kettingen zijn draagkettingen voor allerlei wapens, waaronder vaak ook de kuiphelm zoals op de reconstructietekening rechts is te zien (tekening © J.P. Puype, 2010)

(7) kan voor de onder (6) genoemde uitingen ook adviseren over het historische correct gebruik van zowel draagbare wapens als geschut;

(8) kan ingewikkelde teksten m.b.t. zijn kennisgebied omvormen tot begrijpelijke teksten voor verschillende bezoekersniveau’s in musea;

(9) kan goed tekenen, vooral in O.I. inkt en met name wapens en onderdelen daarvan. Hij is ook in staat om b.v. een ingewikkelde technische constructies door middel van een vereenvoudigde tekening begrijpelijk te maken.

Handbibliotheek

Jan Piet Puype’s handbibliotheek omvat enige duizenden titels. Het grootste deel daarvan betreft de historische wapenkunde. Qua wapentype vormen de blanke wapens, met name de gevestwapens, daarin de hoofdmoot. Wat dit onderdeel betreft zullen weinig andere bibliotheken die van Puype overtreffen.

Verder zijn er titels over zowel overkoepelende thema’s (oorlogen, soldaten) en aanverwante thema's (werken over techniek en tactiek). Een fiks bibliotheekonderdeel betreft de historische scheepvaart, met name boeken over scheepstypen, afzonderlijke schepen en vaartuigen, en werken over zeeoorlogen en scheepswrakken.

Verdere thema’s die de bibliotheek dekt vormen historische luchtvaart, biografieën, heraldiek, museale vakliteratuur, kunstgeschiedenis en kunsthandwerk, al kunnen dit geen complete handbibliotheken genoemd worden. Naslagwerken, woordenboeken, tijdschriftenreeksen, veilingcatalogi en grote hoeveelheden documentatiemappen vormen de rest.

Sinds de jaren 1990-2000 worden de laatstgenoemde, die duizenden knipsels, fotocopieën e.d. bevatten, systematisch en in toenemende mate vervangen door, en aangevuld met nieuwe, elektronisch opgeslagen documenten.

Puype vervangt waar hij kan veel geraadpleegde of gelezen pockets of soft-coverboeken door hard-cover exemplaren.

 


Onderscheidingen en andere eerbewijzen

Jan Piet Puype zijn de volgende onderscheidingen en eerbewijzen te beurt gevallen:

- 1997: naar aanleiding van de publicatie in 1996 van het 3-delig standaardwerk The Visser Collection: arms and armour in the collection of H.L. Visser. de Mr J.H. Frederiksprijs. 

N.B.  De Frederiksprijs is een in kunsthistorische kring eervolle onderscheiding, die slechts éénmaal per drie jaar wordt verleend. Jan Piet was de eerste niet-kunsthistoricus die de prijs ontving en ook de eerste die hem tot dan toe als enige prijswinnaar ontving.

- 2005: ter gelegenheid van zijn pensionering in 2004: benoeming tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau door de staatssecretaris van defensie, namens H.M. de koningin, vanwege zijn "verdiensten voor het militair-culturele erfgoed".

- 2006:  als erkenning voor zijn vele bijdragen op het terrein van wapens en harnassen: de Research Medal in brons van de Arms & Armour Society in London.

 


 

Kromme marineponjaards, Engels ca. 1805. GB-84 (ex-collectie P. Wildt Jørgensen, Kopenhagen); GB-85 (collectie National Maritime Museum, Greenwich, Inv. 225); GB-86 (ex-collectie Derek Spalding, Londen) (tekening © J.P. Puype, 1972)

 

Lidmaatschappen

- Arms and Armour Society (Londen, Groot-Brittannië)

embleem Arms and Armour Society

 

- Deutsche Gesellschaft für Heereskunde e. V. (Duitsland)

embleem Deutsche Gesellschaft für Heereskunde

 

- Gesellschaft für Historische Waffen- und Kostümkunde (Berlijn, Duitsland)

embleem Gesellfschaft für Historische Waffen und Kostümkunde

 

- ICOM (International Council of Museums; Parijs, Frankrijk)

 

- ICOMAM ((International Council of Museums of Arms and Military History)

 

- Koninklijke Vereniging van Marineofficieren

- Nederlandse Vereniging van Zeegeschiedenis

 

- Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie "Mars et Historia"

 

- The Ordnance Society (Groot-Brittannië)

 

- Stichting Vrienden van het Legermuseum (Delft)

 

- Vereniging Nederlandse Wapenverzamelaars

 

- Vaabenhistorisk Selskap (Denemarken)

 

- Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum (Amsterdam)


 

Marineponjaards, GB-125 (Engels, 1805-1810, na 1815 verkort, GB-127 (Mogelijk Amerikaans, na ca. 1815,  GB-126 (Engels of continentaal, met de kling van een jachthartsvanger, laat-18e eeuws, GB-128 (Engels, 1794-1799), GB-129 (Engels, 1790-1800), GB-131 (Engels, met kromme kling, ca. 1805), GB-130 (Engels, samengesteld uit diverse wapens maar met een vaststaande herkomst uit de late 18e eeuw) (tekeningen © J.P. Puype, 1970)

 

 

Alle tekeningen op deze website zijn copyright van J.P. Puype en dus onvervreemdbaar zonder de schriftelijke toestemming van de maker.

 

| naar boven |
Deze site wordt regelmatig geactualiseerd.
.